Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 1. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ο οποίος δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο www.exidas.gr και την πλατφόρμα MyStudyNet, είναι μια εκδοτική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Γ. Χαλκίδη 34 και λειτουργεί εδώ και δεκαετίες προσφέροντας ανεκτίμητη βοήθεια σε χιλιάδες μαθητές και κηδεμόνες, μέσω έντυπων και επιγραμμικών εκδόσεων. Διαθέτει σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και άρτια καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση και στην πληροφορική. Ειδικεύεται τόσο στο Γραπτό Φροντιστήριο που αφορά στη διδακτέα και εξεταστέα ύλη όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης (Δημοτικό - Γυμνάσιο – Λύκειο) όσο και στο εκπαιδευτικό λογισμικό μέσω της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης MyStudyNet για τις τάξεις από Γ’ Δημοτικού έως και Γ’ Λυκείου.

 2. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ν. Ξυδάς & ΣΙΑ Ο.Ε., μέσω του διαδικτυακού τόπου www.exidas.gr προσφέρει:

  • Τα μαθήματα που διδάσκονται από τη Γ’ Δημοτικού έως και τη Γ΄Λυκείου, αναλυμένα με θεωρία, παραδείγματα και εφαρμογές, ερωτήσεις και ασκήσεις του σχολικού βιβλίου και ασκήσεις εκτός του σχολικού βιβλίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις και απαιτήσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα μαθήματα αυτά περιέχουν κείμενο, εικόνες, σχέδια και σχήματα, animation και δεσμούς (links).

  • Υπηρεσίες chat και forum καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία των μαθητών με τους καθηγητές του οργανισμού. • Εγγραφή: Η εγγραφή ενός μαθητή /μιας μαθήτριας στις υπηρεσίες που προσφέρει ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, μπορεί να γίνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από τον κηδεμόνα του/της, ήτοι τον ενήλικα/τους ενήλικες που έχουν την επιμέλεια ή/ και γονική μέριμνα του μαθητή/τριας:

  • Μετά από επικοινωνία με εκπρόσωπο της εταιρίας στα τηλέφωνα του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ν. Ξυδάς & Σια Ο.Ε: 2310-307040, 2310-324015, 2310-324016, 2310-324017, ή με το fax: 2310-304514

  • Μετά από τη σύναψη έγγραφης σύμβασης με εκπρόσωπο της εταιρίας.

  • Με on-line εγγραφή (ηλεκτρονικά) μέσω της αίτησης που υπάρχει στο δικτυακό τόπο www.exidas.gr.

  • Μέσω εξουσιοδοτημένων καταστημάτων και αντιπροσώπων.

Η εγγραφή μπορεί να γίνει σε ένα ή περισσότερα μαθήματα της τάξης του μαθητή /της μαθήτριας. Εφόσον, ο κηδεμόνας του μαθητή/τριας, επιθυμεί ο μαθητής /μαθήτρια να εγγραφεί στις υπηρεσίες του www.exidas.gr, συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία (Στοιχεία ταυτότητας, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, κ.λ.π.) που του ζητούνται στη σχετική αίτηση-συμβόλαιο για πρόσβαση στα μαθήματα και στις άλλες υπηρεσίες (chat, forum, τηλεφωνική επικοινωνία). Μια εγγραφή είναι έγκυρη και αρχίζει να ισχύει, όταν ο κηδεμόνας του μαθητή / της μαθήτριας έχει διαβάσει τους όρους χρήσης, έχει συμπληρώσει και υπογράψει τη σχετική αίτηση-συμβόλαιο και έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι της Εταιρείας "Ν. Ξυδάς & Σια Ο.Ε". Η διάρκεια ισχύος της εγγραφής είναι αυτή που αναφέρεται στη σχετική αίτηση-συμβόλαιο. Πιο αναλυτικά, η αποστολή της παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας www.exidas.gr, προς την εταιρία αποτελεί πρόταση για σύναψη σύβασης παροχής των παραγγελλόμενων υπηρεσιών και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων, που στην παραγγελία περιγράφονται. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή της παραγγελίας, ο Πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρία, πριν ο Πελάτης λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας από την Εταιρία, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
H παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρία από τη στιγμή που ο Πελάτης λάβει σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας». Οι ενημερώσεις για την κατάσταση της παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Πελάτη και αποστέλλονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο Πελάτης. Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει την «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας» και να ενημερώνει αμέσως την Εταιρία (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Καταχώρηση Παραγγελίας») εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην «Επιβεβαίωση Καταχώρηση Παραγγελίας» θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας, επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων και υποδομής για την εκτέλεση της παραγγελίας ώστε να βεβαιωθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης της σύμβασης και η συνακόλουθη κατά τα προβλεπόμενα παροχή των υπηρεσιών. Ειδικότερα, η Εταιρία και εφόσον διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα των ως άνω και την έλλειψη τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναφορικά με την τιμολόγηση ή την τιμή των υπηρεσιών, τα χαρακτηριστικά τους κ.λ.π. με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας. Στο ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα θα επιβεβαιώνεται ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας, το συνολικό τίμημα, και θα παρέχονται πληροφορίες για τα επόμενα βήματα προκειμένου ο Πελάτης να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που αγόρασε. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η σύμβαση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και δημιουργεί αξιώσεις των συμβαλλομένων μερών (Πελάτης - Εταιρία) μόνο με την αποστολή και λήψη του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη/θέμα «Η παραγγελία σας έχει ολοκληρωθεί». Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς, όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας του Πελάτη. Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει την κατάσταση της παραγγελίας του και να ενημερώσει αμέσως την Εταιρία εγγράφως για οποιοδήποτε σφάλμα στην παραγγελία, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση πώλησης. Ο Πελάτης επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας του, είτε τηλεφωνικά (τηλ: 2310307040) είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@xidas.gr)

 • Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς αιτιολογία, επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία σύναψής της, υπό την προϋπόθεση ότι δε συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις που οδηγούν σε απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης, όπως αυτές οι εξαιρέσεις αναλύονται διεξοδικά παρακάτω. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με την εταιρία, είτε μέσω τηλεφώνου (τηλ: 2310 307040 είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@xidas.gr). Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

(α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (εφεξής «Υπαναχώρηση»),

(β) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη,

(γ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της i) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρίας (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, Γ. Χαλκίδη 34, ΤΚ 54210 Θεσσαλονίκη), ii) είτε στο φαξ 2310304514, iii) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@xidas.gr  και η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει,

(δ) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρία υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η Εταιρία, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η Εταιρία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.

(ε) Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η Εταιρία έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.

(ζ) Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την Εταιρία, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των υπηρεσιών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε Εταιρία δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον Πελάτη.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης (άρθρο 3ιβ Ν. 2251/1994) : Το δικαίωμα υπαναχώρησης, που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια του Ν. 2251/1994 για τις εξ’ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις και περιγράφηκε παραπάνω, ΔΕΝ ισχύει όσον αφορά τις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή,

β) την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης,

στ) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία,

θ) την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών σε βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση,

ιγ) την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα της υπαναχώρησης.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Σας ενημερώνουμε και εφιστούμε την προσοχή στις ανωτέρω εξαιρέσεις, ιδίως δε επισημαίνουμε ότι η ενεργοποίηση / χρήση του κωδικού πρόσβασης αποτελεί ρητή αίτηση σας για άμεση εκτέλεση της σύμβασης, η οποία τουτοιοτρόπως ολοκληρώνεται πλήρως και ολοσχερώς καθιστώντας την υπαναχώρηση πλέον μη εφικτή. Επιπλέον δε, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των παρεχομένων υπηρεσιών και της δυνατότητας, που παρέχεται στον αγοραστή με την ενεργοποίηση και χρήση του κωδικού πρόσβασης να καταφορτώσει (download) σε οποιοδήποτε αποθηκευτικό μέσο, σε ελάχιστο δε χρονικό διάστημα το υλικό της εταιρίας, στο οποίο έχει πρόσβαση, δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση μετά την ενεργοποίηση και χρήση του κωδικού πρόσβασης.

 • Υποχρεώσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ν. Ξυδάς & Σια Ο.Ε.: Το www.exidas.gr παρέχει στους χρήστες του (μαθητές και μαθήτριες) τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του διαδικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής τους. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ν. Ξυδάς & ΣΙΑ Ο.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξακριβώσει ότι συμβάλλεται με τους ενήλικες κηδεμόνες των μαθητών και για τον λόγο αυτό δικαιούται να ζητά από τους τους υποψήφιους Πελάτες, που αιτούνται να συμβληθούν με την εταιρία, κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό/αποδεικτικό έγγραφο, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ότι πρόκειται κατά πρώτον για ενήλικο πρόσωπο και κατά δεύτερον ότι πρόκειται για το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια ή/και γονική μέριμνα του μαθητή/μαθήτριας. Περαιτέρω, η δυνατότητα πρόσβασης στα μαθήματα και τις υπηρεσίες του www.exidas.gr διαρκεί για όσο χρόνο ισχύει το συμβόλαιο και μόνον για τα μαθήματα στα οποία εγγράφεται ο μαθητής /μαθήτρια. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ν. Ξυδάς & ΣΙΑ Ο.Ε., υποχρεούται να ανανεώνει τα περιεχόμενα των μαθημάτων, όποτε αλλάζει η ύλη τους, να φροντίζει ώστε να είναι σωστά και να τα διορθώνει, όποτε γίνει αντιληπτό κάποιο λάθος ή κάποια παράβλεψη που θα οφείλονται στο «δαίμονα του τυπογραφείου». Το www.exidas.gr, εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα τυχόν λάθη θα διορθώνονται. Σε περίπτωση ευθύνης της Εταιρίας λόγω υπερημερίας ή αδυναμίας παροχής εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (335 επ.)
  Ανωτέρα βία: Η Εταιρία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας  που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρίας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η Εταιρία δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, κυβερνοεπιθέσεις, πολύωρες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δύο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η Εταιρία υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.
  Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει κάποια πλημμέλεια στην παροχή των υπηρεσιών ή έχει κάποιο σχετικό παράπονο, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με την Εταιρία οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα καθ’ όσο διαρκεί η σύμβαση στο 2310307040 ή στο email info@xidas.gr.

 • Υποχρεώσεις μαθητών /μαθητριών: Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το www.exidas.gr, ο Πελάτης θα παραλάβει για λογαριασμό του μαθητή /τριας επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password) και ενός ονόματος χρήσης (user name), που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Οι κωδικοί πρόσβασης είναι αυστηρώς προσωπικοί, δεν ανακοινώνονται ούτε αποκαλύπτονται σε άλλους. Μόνο με τη βοήθεια αυτών των κωδικών οι μαθητές /μαθήτριες θα έχουν δικαίωμα να επισκέπτονται το δικτυακό τόπο www.exidas.gr, όποτε το επιθυμούν και να έχουν πρόσβαση και στα μαθήματα στα οποία είναι γραμμένοι και σε όλες τις υπηρεσίες που αναγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος. Η ευθύνη μη κοινοποίησης ή διαρροής των προαναφερόμενων κωδικών βαρύνει αποκλειστικά τους κατόχους τους. Η εταιρία προτείνει στους χρήστες να αλλάζουν τους αρχικούς κωδικούς, που τους παραδίδονται, αμέσως μετά την ενεργοποίησή τους και την πρώτη είσοδο τους στο πρόγραμμα και να δημιουργούν νέους κωδικούς χρησιμοποιώντας δύσκολους συνδυασμούς γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων.

 • Δεοντολογία χρηστών: Ο Πελάτης και κηδεμόνας του μαθητή /μαθήτριας υποχρεούται να κατανοήσει και να αποδεχτεί και με τη σειρά του να ενημερώσει – ως έχων την επιμέλεια και γονική μέριμνα αυτού - τον χρήστη μαθητή/τρια, ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του www.exidas.gr (chat και forum) δεν μπορεί να εκθέτει περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Αλλά ακόμη και αν συμβεί αυτό, πριν γίνει αντιληπτό και αφαιρεθεί, σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το www.exidas.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τις υπηρεσίες του www.exidas.gr (chat και forum).

 • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Όλο το περιεχόμενο του www.exidas.gr, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, σχεδιασμού της ιστοσελίδας, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.exidas.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει, ολικά ή μερικά, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.exidas.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης (μαθητής, μαθήτρια ή κηδεμόνας) κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή /και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.exidas.gr.

 • Περιορισμός ευθύνης: Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου (Internet), υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.exidas.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης του. Επίσης το www.exidas.gr, δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε άλλο site στο οποίο ενδεχομένως παραπέμπει το www.exidas.gr, υπό μορφή λ.χ. hyperlink, δεν περιέχει "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση το www.exidas.gr.

 • Δεσμοί (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites): Το www.exidas.gr, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών" (hyperlinks). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη /χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

 • Ηλεκτρονικό εμπόριο: Το www.exidas.gr, παρέχει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Στην περίπτωση αυτή, το www.exidas.gr, είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Έτσι, το www.exidas.gr, υποχρεούται να ενημερώνει και ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με:

α) τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, στον βαθμό που ενδείκνυται σε σχέση με το μέσο και τις υπηρεσίες. Τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών περιγράφονται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα περιγραφής κάθε προς πώληση υπηρεσίας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των υπηρεσιών. Η Εταιρία παρέχει στην ιστοσελίδα κάθε υπηρεσίας – εκπαιδευτικού υλικού/προγράμματος περιγραφή και σχετικά δείγματα, προκειμένου ο Πελάτης να ελέγξει αν είναι της αρεσκείας του. Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω,

β) την ταυτότητα της Εταιρίας,

γ) τη γεωγραφική διεύθυνση όπου η Εταιρία είναι εγκατεστημένη, τον αριθμό τηλεφώνου της, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της,

δ) τη συνολική τιμή των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους, όπως και όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη,

ε) το κόστος χρησιμοποιήσεως του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης, όταν αυτό υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων,

στ) τις διευθετήσεις πληρωμής, εκτέλεσης, της προθεσμίας εντός της οποίας η Εταιρία αναλαμβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες,

ζ) την πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρία για την αντιμετώπιση των παραπόνων,

η) όπου υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης, τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος, σύμφωνα με το άρθρο 3ζ παράγραφος 1 του ν. 2251/1994,

θ) τη δέσμευση του Πελάτη να καταβάλει το εύλογο κόστος στον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 3ι παράγραφος 3 του ν. 2251/1994, σε περίπτωση που έχει ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει χρήση της δυνατότητας του άρθρου 3δ παράγραφος 8 του ν. 2251/1994, ήτοι έχει αιτηθεί την έναρξη παροχής των υπηρεσιών ενόσω διαρκεί η περίοδος υπαναχώρησης,

ι) όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης, την πληροφορία ότι ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα του υπαναχώρησης,

ια) την ύπαρξη της ευθύνης της Εταιρίας για πραγματικά ελαττώματα, έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων και υπαίτια αδυναμία παροχής,

ιβ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ύπαρξη και τους όρους εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης και εξυπηρέτησης του Πελάτη μετά τη σύναψη της σύμβασης,

ιγ) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή αυτόματης παράτασης, τους όρους για τη λήξη της σύμβασης,

ιε) όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ελάχιστη διάρκεια των υποχρεώσεων του Πελάτη βάσει της σύμβασης,

ιστ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ύπαρξη και τους όρους κατάθεσης χρημάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον Πελάτη όποτε το ζητήσει η Εταιρία,

ιζ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, τις δυνατότητες λειτουργίας του ψηφιακού περιεχομένου, μαζί με τα ισχύοντα τεχνικά μέτρα προστασίας,

ιη) όπου τυγχάνει εφαρμογής, κάθε τυπική διαλειτουργικότητα ψηφιακού περιεχομένου με υλισμικό και λογισμικό της οποίας η Εταιρία έχει γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση,

ιθ) όπου τυγχάνει εφαρμογής, τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η Εταιρία, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.

ιι) ο πελάτης χάνει το δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε ενεργή συνδρομή έχει πραγματοποιήσει, όταν επιλέξει «Διαγραφή Λογαριασμού» ή «Διαγραφή προφίλ μαθητή» πριν την λήξη της συνδρομής. 

 • Η πρόσβαση στην αρχική σελίδα, στα demo και στις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του www.exidas.gr, δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για τη γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP's) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

 • Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι: Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.exidas.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.exidas.gr και του επισκέπτη /χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 • Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει, η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη, θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικού διακανονισμού μέσω διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση μη ευδοκίμησης, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 • Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

 • Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πελάτη Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

 • Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

 • Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η Εταιρία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πελάτης δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

 • Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

 • Οι παρόντες όροι επέχουν θέση πληροφόρησης του άρθρου 3β του Ν. 2251/1994

 • Ο Πελάτης με την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις» δηλώνει ότι είναι ενήλικος και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ενεργεί δε ως έχων την επιμέλεια και γονική μέριμνα του μαθητή/μαθήτριας.

 • Ο Πελάτης έλαβε γνώση ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την εκ μέρους του απόκτηση των ψηφιακού περιεχομένου υπηρεσιών από την Εταιρία και παρέχει τη συγκατάθεσή του, επιλέγοντας την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις».

 • Ο Πελάτης αιτείται την έναρξη κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης της παροχή των υπηρεσιών επιλέγοντας την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις».

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (συμπληρώστε τις απαραίτητες πληροφορίες)

ΠΡΟΣ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ – MULTIMEDIA

Γ. ΧΑΛΚΙΔΗ 34 –Τ.Θ. 17092 – ΤΚ 542 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 2310 307040 – FAX 2310 304514

TΗΛ: 2310 303118 – FAX 2310 320465


δηλώνω/δηλώνουμε με την παρούσα ότι σήμερα ………/…………/20…….., ασκώ/ασκούμε την προβλεπόμενη από τον ν. 2251/1994 υπαναχώρηση από την από ………………./………………../20………. Σύμβαση μεταξύ εμού/ημών και της εταιρίας σας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ και ζητώ/ζητάμε να προχωρήσετε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη λύση της μεταξύ μας σχέσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:

ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗ/ΠΕΛΑΤΩΝ:

ΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΕΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΑΤΗ/ΠΕΛΑΤΩΝ:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:


ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ (μόνο σε περίπτωση που σταλεί ταχυδρομικά)


Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 24 Αύγουστος 2018, 11:08 πμ